Verkoopswoorwaarden

Onze verkoopsvoorwaarden verwijzen naar de overeenkomst tussen de koper en de verkoper van goederen en diensten.


Artikel 1

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Pagoda International n.v. Al onze prijzen zijn netto. Leveringstermijnen zijn louter informatief en voor ons niet bindend. Eventuele vertragingen of deelleveringen geven geen aanleiding tot schadevergoeding of verbreking van de verkoopsovereenkomst of bestelling. Het transport van de goederen gebeurt steeds in alle richtingen op verantwoordelijkheid van de klant. Pagoda International n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen van de goederen tijdens dit transport. Pagoda International n.v. heeft het recht om, op eigen initiatief, in delen te leveren. De transportkosten zijn steeds ten laste van de klant. Elke klacht moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. In geen geval kan, bij het indienen van een klacht, de koper zich veroorloven de betaling uit te stellen. Indien de koper in gebreke blijft zijn verplichtingen na te leven, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en betaling van schadevergoeding te eisen wegens contractbreuk. Deze schadevergoeding wordt forfaitair vastgesteld op 35% van de verschuldigde verkoopprijs.


Artikel 2

Elke afwijking op deze voorwaarden moet schriftelijk overeengekomen en door Pagoda International n.v. uitdrukkelijk aanvaard worden.


Artikel 3

Al onze facturen zijn, behoudens anders vermeld, contant betaalbaar bij afhaling of levering. Elke niet op de vervaldag betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 1% per maand met zich mee. Bovendien zal het bedrag van de factuur zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van Ä 250. Elk protest tegen de inhoud van een factuur of tegen de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan ons te worden meegedeeld.


Artikel 4

De geleverde goederen blijven eigendom van Pagoda International n.v. tot ze volledig betaald zijn. De koper gaat akkoord en verbindt zich er onvoorwaardelijk toe de geleverde en niet-betaalde goederen onmiddellijk terug ter beschikking te stellen van Pagoda International n.v. na ingebrekestelling.


Artikel 5

Enkel het Belgisch recht en de Rechtbanken van Hasselt (België) zullen bevoegd zijn om een geschil te beslechten, ongeacht de plaats of het land waar dit geschil zich voordoet.

Wij gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en uw surfervaring te verbeteren. Meer weten[OK]