VERKOOPSVOORWAARDEN

ART. 1. ALGEMEEN:

Door plaatsing van een bestelling aanvaardt de medecontractant zonder enig voorbehoud de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Pagoda International nv en de uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.

Offertes, inlichtingen enz. zijn vrijblijvend en zonder verbintenis.

Verbintenissen aangegaan door vertegenwoordigers moeten schriftelijk door een volmachtdrager van Pagoda International nv worden bevestigd om geldig te zijn. Een betalingsaanvraag of briefwisseling waaruit dit blijkt, geldt als bevestiging.

Pagoda International nv kan de overeenkomst ontbinden, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, indien zij vaststelt dat de medecontractant onvermogend is of onvermogen in het vooruitzicht kan gesteld worden.

Bestellingen, leveringen en prestaties omvatten uitsluitend deze vermeld in offertes en betalingsaanvragen en zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een gemachtigde van Pagoda International nv.

Elke eventuele afwijking van deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden moet schriftelijk overeengekomen en door een gemachtigde van Pagoda International nv uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Orders tot Ä 900,00 netto worden aanvullend belast met Ä 75,00 + BTW kleine-orderkosten.

ART. 2. PRIJZEN

De prijzen op onze offertes zijn van kracht op de datum van bevestiging, door ondertekening of door e-mail. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de orderbevestiging / betalingsaanvraag zijn onze prijzen nettoprijzen, bij contante betaling af magazijn - Ex Works (EXW) conform Incoterms® 2010.

Transport-, verzendings- en verpakkingskosten zijn steeds ten laste van de medecontractant en zijn, zonder specifieke schriftelijke vermelding, nooit inbegrepen in de prijs van goederen en / of diensten.

Wijzigingen in de wetgeving op het vlak van belastingen, invoerrechten e.d. kunnen op ieder ogenblik worden toegepast ongeacht de evolutie in de levering, werken of opdracht.

ART. 3. EIGENDOMSOVERDRACHT, RISICO’S EN KOSTEN:

De verkochte en geleverde goederen en diensten blijven eigendom van Pagoda International nv tot de volledige betaling ervan, zelfs indien de afhaling, levering of uitvoering reeds is geschied. Gedurende deze periode kunnen de goederen noch verhuurd, verkocht, in pand gegeven of geschonken worden aan derden door een medecontractant. In geval van beslag, diefstal of elk ander feit dat de rechten van Pagoda International nv kan schaden, is de medecontractant gehouden Pagoda International nv onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen.

Bij achterstal van betaling behoudt Pagoda International nv het recht, na ingebrekestelling per e-mail, de bestelling op te schorten, de materialen terug te nemen, de opdracht stil te leggen, tot betaling saldo, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn als gevolg van dit opschorten, stilleggen of terugnemen.

Alle betalingsaanvragen en facturen van Pagoda International nv zijn, behoudens anders schriftelijk overeengekomen, contant betaalbaar bij afhaling of levering.

Bij niet-betaling volgens overeenkomst zijn eventuele toegestane kortingen, zonder ingebrekestelling, niet meer van toepassing.

Elke onbetaalde betalingsaanvraag en / of factuur zal, zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een conventionele interest naar rato van 8% per jaar vanaf de communicatiedatum (per e-mail) en met een conventionele schadevergoeding van 10% van het bedrag van de betalingsaanvraag en / of factuur voor inningskosten, met een minimum van Ä 250.

Elk protest tegen de inhoud van een betalingsaanvraag en / of factuur of tegen de uitvoering van de overeenkomst dient binnen de 8 kalenderdagen na communicatiedatum schriftelijk aan Pagoda International nv te worden medegedeeld.

Bij tijdelijke of gehele stopzetting van de bestelling of de opdracht kan Pagoda International nv steeds de reeds geleverde materialen, uitgevoerde werken, kosten en / of prestaties aanrekenen.

In geval van eenzijdige contractverbreking of indien de medecontractant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, zal de medecontractant een bedrag van tenminste 35% van de verkoopprijs aan Pagoda International nv betalen en dit zonder dat Pagoda International nv zijn werkelijke schade dient te bewijzen. Dit bedrag geldt als schadevergoeding. Pagoda International nv behoudt zich aansluitend het recht voor de overeenkomst te ontbinden zonder zelf enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Voorschotten op opdrachten / bestellingen blijven in geval van verbreking bij wijze van schadevergoeding behouden. Bij wijze van wederkerigheid zal Pagoda International nv een gelijkaardige schadevergoeding, onder de vorm van terugstorten van de betaalde voorschotten, verschuldigd zijn indien zij zelf het contract verbreekt.

In geval van betwisting zijn de door Pagoda International nv hiervoor gemaakte kosten supplementair en verrekenbaar ten laste van de medecontractant.

Het eventuele transport van de goederen gebeurt steeds, in alle richtingen, op de verantwoordelijkheid van de medecontractant. Pagoda International nv is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen van de goederen tijdens deze transporten. Elke klacht en / of gebrek over transport, goederen of diensten dient bij levering / afhaling genoteerd te worden op de CMR / afleverbon.

De formulering van klachten en / of gebreken geeft geen recht tot opschorting van betaling van de facturen en / of betalingsaanvragen.

De koper verklaart zich akkoord en verbindt zich er onvoorwaardelijk toe om de geleverde en niet-betaalde goederen onmiddellijk terug ter beschikking te stellen van Pagoda International nv binnen de vijf kalenderdagen na verzending van de ingebrekestelling.

De koper verklaart zich onvoorwaardelijk akkoord met alle bovenstaande bepalingen van het eigendomsvoorbehoud.

ART. 4. LEVERINGSTERMIJN:

Vermelde leveringstermijnen worden enkel informatief gegeven en zijn niet bindend voor Pagoda International nv. Tenzij uitdrukkelijk en gedetailleerd op de betalingsaanvraag vermeld, kunnen vertragingen op bestellingen, leveringen of uitvoeringen geen vernietiging van de overeenkomst door de medecontractant rechtvaardigen noch aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Pagoda International nv heeft het recht om op eigen initiatief en zonder voorafgaande verwittiging in delen af te leveren.

ART. 5. BETWISTINGEN:

Elk geschil met betrekking tot de uitlegging en / of uitvoering van deze overeenkomst / bestelling of op enigerlei wijze uit deze overeenkomst / bestelling voortspruitend wordt beslecht door de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen afdeling Hasselt (België), ongeacht de plaats of het land waar dit geschil plaatsvindt. Deze clausule vervangt alle hiermee eventueel strijdige clausules.

Het Belgisch recht is van toepassing. De taal van de procedure is Nederlands.

Wij gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en uw surfervaring te verbeteren. Meer weten[OK]