Gebruiksvoorwaarden

Lees aandachtig de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze website.
De toegang tot en het gebruik van deze website worden enkel toegestaan indien u deze voorwaarden volledig aanvaardt. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden, worden verzocht de website onmiddellijk te verlaten.

De website www.pagoda.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking, werkzaamheden en producten van en aangeboden door Pagoda International nv.
Ze wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot deze informatie verstrekt door Pagoda International nv. Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of individueel technisch en/of commercieel advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd contact opnemen met Pagoda International nv. U kunt dit doen via de rubriek contact. Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten of stellingen worden beschouwd en hebben geen tegensprekelijk karakter. De auteursrechten op de inhoud van deze website zijn eigendom van Pagoda International nv en/of zijn zuster- of dochterondernemingen.

Pagoda International nv besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Pagoda International nv niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Pagoda International nv de vereiste inspanningen leveren om deze zo snel mogelijk te corrigeren.
Pagoda International nv wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens en/of producten en diensten die hij terugvindt op de website. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via het contactformulier. Pagoda International nv stelt alles in het werk om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Pagoda International nv kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. U heeft het recht om de inhoud van deze website te bekijken, te downloaden en te reproduceren, doch enkel voor doeleinden van interne informatie en op voorwaarde dat: - alle mededelingen en waarschuwingen in het originele materiaal behouden blijven; - de afbeeldingen enkel worden gebruikt met behoud van de tekst die bij de afbeeldingen hoort; - de gegevens op geen enkele wijze worden gewijzigd, en dat de volgende auteursrechtclausule wordt vermeld: © Pagoda International nv. Alle rechten voorbehouden.

De gegevens op deze website mogen voor geen enkel openbaar of commercieel doel worden gebruikt en mogen niet worden gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pagoda International nv.
Pagoda International nv kan op elk tijdstip een van de voornoemde rechten herroepen of wijzigen.

Denk eraan dat alle producten, processen of technologieën die in de inhoud van deze website worden beschreven, beschermd kunnen zijn door andere intellectuele eigendomsrechten die voorbehouden zijn aan Pagoda International nv en die hierbij niet in licentie worden gegeven.
Deze website bevat gegevens die, naar ons beste weten, voldoen aan de Belgische wetgeving ter zake. Pagoda International nv garandeert niet dat deze website in andere landen of jurisdicties wettig of aanvaardbaar is.

De meest gebruikte merknamen in de website zijn internationale al dan niet geregistreerde merken van Pagoda International nv. Merken van derden worden zoveel als mogelijk geïdentificeerd als de merken van hun respectievelijke eigenaars en Pagoda International nv erkent al hun rechten daarop.

De informatie op deze website wordt u meegedeeld ‘zoals ze is’ en is enkel bestemd voor doeleinden van interne informatie, zonder enige verklaring of garantie dat de informatie nauwkeurig of volledig is, met inbegrip van elke impliciete verklaring of garantie betreffende de kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. In sommige jurisdicties is de uitsluiting van impliciete waarborgen of verklaringen niet toegestaan, zodat de bovenstaande uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.
Deze informatie kan onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten en kan worden gewijzigd, bijgewerkt of verwijderd zonder voorafgaande verwittiging. Pagoda International nv kan op elk tijdstip de producten en/of programma's beschreven in deze informatie verbeteren en/of veranderen. Bovendien verklaart of garandeert Pagoda International nv niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze website. Pagoda International nv voorziet deze links naar andere sites enkel om het u gemakkelijk te maken en het vermelden van links impliceert niet dat Pagoda International nv deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Bovendien verklaart of garandeert Pagoda International nv niets omtrent elke andere website die u zou verkiezen te openen via deze website. Pagoda International nv voorziet deze links naar andere sites enkel om het u gemakkelijk te maken en het vermelden van links impliceert niet dat Pagoda International nv deze websites of de inhoud ervan goedkeurt.

Pagoda International nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse, speciale of andere types van schade die ontstaat door het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's. Daarin specifiek maar niet uitsluitend inbegrepen het verlies van business, gederfde winst of inkomsten, de onderbreking van de business, beschadiging van de reputatie, of het verlies van gegevens, goodwill of businessmogelijkheden, zelfs al werd Pagoda International nv expliciet ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Informatie toesturen aan Pagoda International nv:
Lees a.u.b.
onze privacyrichtlijnen wat betreft informatie in het algemeen. Pagoda International nv wenst geen confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van u te ontvangen via zijn website. Alle informatie die Pagoda International nv via zijn website van u ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zoals beschreven in de privacyrichtlijnen van Pagoda International nv, zal als NIET-VERTROUWELIJK worden beschouwd. Door het versturen van informatie naar Pagoda International nv via deze website of via een andere elektronische weg geeft u Pagoda International nv de onbeperkte, onherroepelijke toestemming om deze informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen, uit te voeren en te verspreiden. Pagoda International nv kan voor gelijk welk doel zonder enige vergoeding gebruik maken van de informatie, met inbegrip van ideeën, knowhow of technieken die in deze informatie vervat zitten.

Deze website kan nog andere kennisgevingen omtrent eigendomsrechten of gebruiksvoorwaarden bevatten die eveneens dienen te worden nageleefd omdat ze van toepassing zijn op de specifieke delen van de website waarvoor ze werden geschreven. Bijkomende voorwaarden zullen van toepassing zijn op handelstransacties. De inhoud van deze website heeft niet de bedoeling om een bestaande overeenkomst die van kracht is tussen Pagoda International nv en een bezoeker van deze website te wijzigen of aan te passen.

Het gebruik van en de toegang tot deze website zijn onderworpen aan en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en Pagoda International nv en de gebruiker zullen zich onderwerpen aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en hoven.


Pagoda International nv
Kuringersteenweg 504/6

B-3511 HASSELT - BELGIE

De NIEUWIGHEDEN zijn beschikbaar, bestel jouw selectie zo snel mogelijk!

Wij gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en uw surfervaring te verbeteren. Meer weten[OK]